طراحی استخر سیمون بولیوار

طراحی استخر سیمون بولیوار

طراحی استخر سیمون بولیوار

مکان پروژه:
تهران
سال طراحی:
1394