طراحی نما آپارتمان

طراحی نما آپارتمان

مشخصات پروژه

کاربری پروژه

نما آپارتمان

مساحت پروژه

168

سبک طراحی

مدرن

نیازهای کارفرما

هماهنگ کردن چندین کارفرما با نیاز های مختلف که تنها نقطه اشتراکشان مدرن بودن نما بود

محل اجرا

قائمشهر

در این پروژه سه همسایه با نقطه نظرات مختلف که در یک دستگاه آپارتمان زندگی میکردند، که با هر سه گروه از همسایه ها مصاحبه شد و صحبت های کافی انجام شد

با توجه به متریال های خاصی که همه ی آنها از طرح میخواستند

تنها نقطه نظر مشترک آنها در زمینه مدرن بودن طراحی نما بود . با توجه به نقطه نظرات هر کدام از کاربران این ساختمان متریال نما را تعریف کردیم

خواسته های تمام کارفرماهای این پروژه را که هر کدام به صورت مجزا و مشخص جدا کرده بودند را ما در هم آمیختیم و به این نقطه نظر مشترک رسیدیم که باعث رضایت همه ی همسایه ها شد

به خاطر اینکه نما بسیار فلت بود، ما حرکت های حجمی خاصی ایجاد کردیم که هم در طول روز هم در طول شب کاملا قابل رویت هستند

مکان پروژه:
قائمشهر
سال طراحی:
1398